“Gosber"

Oedfa Gymraeg newydd ar Zoom ar nos Sul

Arbrofi â modd newydd o addoli, myfyrio a chymdeithasu am 6.30pm ar y Sul

Nôd “Gosber” yw cynnull cymuned ar gyfer oedfa arlein wythnosol - cyfle i addoli, myfyrio a chymdeithasu yn Gymraeg yn nhraddodiad Anglicanaidd yr Eglwys yng Nghymru. Gwnawn hyn yn ystod y pandemig, ond yn y gobaith o fagu gwreiddiau fydd yn ein cynnal y tu hwnt i hynny yn gymuned weddïgar, feddylgar, agored a charedig.

Ein harchif

Gwyliwch oedfaon yr wythnosau diwethaf, fu’n fyw ar Zoom, wedi eu recordio ar ein tudalen YouTube

Siôn Rhys Evans

Curad yn Llandudno, Ysgrifennydd Esgobaeth Bangor, ac arweinydd oedfaon Gosber

Andrew Carroll Jones

Archddiacon Meirionnydd, a phregethwr achlysurol yn oedfaon Gosber

Robert Jones

Cerddor ac aelod o dîm Esgobaeth Bangor, a chyfarwyddwr cerdd oedfaon Gosber

Tanysgrifiwch am y wybodaeth ddiweddaraf

Rhowch eich cyfeiriad ebost yma er mwyn derbyn y ddolen Zoom ar gyfer pob oedfa Gosber, ynghyd â diweddariau eraill am ein gweinidogaeth a’n cenhadaeth.

Cefnogwch

£5.00

Beth am wneud cyfraniad ariannol fel rhan o gymuned Gosber i gefnogi cenhadaeth a gweinidogaeth Esgobaeth Bangor.

Purchase could not be completed at this time.

Cysylltwch â ni

Mae croeso mawr i chi gysylltu am fwy o wybodaeth neu am gyngor bugeiliol.

Anfonwch ebost at Siôn.

Hollalluog Dduw, a ysbrydolaist dy esgob Deiniol i gasglu o’i gwmpas gymuned i gyd-fyw bywyd cytûn; caniatâ i ni weithio i atgyfnerthu teulu dy Eglwys mewn ffydd, gobaith a chariad; trwy Iesu Grist ein Gwaredwr. Amen.

© 2020 Ardal Weinidogaeth Bro Tudno | Elusen gofrestredig 1131171

Facebook icon
Twitter icon
YouTube icon
Created with
Mailchimp Freddie Badge